KVKK

ÇALIŞANLARA YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

İş bu aydınlatma metni ile; Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza edilecektir. Söz konusu kanun kapsamında DÜZGİT GEMİ İnşa Sanayi A.Ş Bundan böyle kısaca “DÜZGİT GEMİ” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Kişisel verileriniz, doğruluğu ve en güncel hali korunmak suretiyle, DÜZGİT GEMİ tarafından belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacak, devredilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olup, tüm bu hususlarda tarafınız bilgilendirilmektedir. DÜZGİT GEMİ tarafından toplanarak işlenebilecek kişisel veri kategorileri:

 • Kimlik Verisi

Ad, soyad, (evlenmeden) önceki soyad, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, doğum yeri, cinsiyeti, medeni hali, uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, geçerlilik süresi, fotoğraf, imza, veren makam bilgisi, belge no, lisans no, sınıfı

 • İletişim Verisi

Şirket içi iletişim bilgileri (dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi, kurumsal cep telefonu, kurumsal kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)), işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları

 • Aile ve Yakını Verisi

Çocuk sayısı, bakmakla yükümlü kişi bilgileri, acil durumda ulaşılacak yakınlarının bilgileri (adı, soyadı, telefon numarası, cep telefonu numarası, e-postası, adresi), aile bireylerinin (eş, anne, baba, çocuklar ve kardeşler) adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, işyeri/meslek/unvan, eğitim durumu, telefon numarası, cep telefonu numarası, e-postası, adresi, doğum tarihi, uyruk, seri no, aile sıra no, cilt no, kayıt no, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe/köy/mahalle, verildiği yer, veriliş sebebi, veriliş tarihi, mensup olunan din bilgisi, kan grubu bilgisi, imza, veren makam

 • Finansal Verisi

Finansal ve maaş detayları, çalışma gün sayısı, izin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, aylık toplam mesaisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, özel sağlık sigortası tutarı, banka hesap cüzdanı, IBAN, Asgari Geçim İndirimi bilgisi, BES kesintisi, Sendika kesintisi, Findeks verisi

 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verisi

İşe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, çalışma geçmişi, işveren ismi, referans verisi (adı ve soyadı, telefon numarası, cep telefonu, unvanı, e-posta adresi), eğitim bilgileri (diploma ve sertifikalar), profesyonel yetkinlikler, çalışma izin belgesi, askerlik durum belgesi, bilgisayar kullanım bilgisi ve seviyesi, eğitim/kurs/seminer/sertifika bilgileri, firma içi ve dışında yapılmış yazılı/sözlü sınav bilgileri, mülakat notları, yabancı dil bilgisi ve seviyesi, aldığı ödül/başarı bilgileri, performans değerlendirme raporları, atama/terfi/nakil bilgisi, yazılı savunma ve disiplin cezası bilgileri, işe giriş belgesi kayıtları, şirkete ait sistemler/ekipmanlara erişim için aldığı kullanıcı adı ve parola, IP adresi, internet erişim logları, giriş çıkış logları, çalıştığı projeler, iş seyahati bilgileri, şirket yetkilisi/vekili/çalışanı/stajyeri sıfatı ile aldığı yetki ve diğer sorumluluklar, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon, yabancı uyruklu çalışan olarak verdiği bilgiler (çalışma izni muafiyet teyit belgesi, çalışma vizesi, oturma izin belgesi), BES’den çıkış izni, pasaport, vizeler, aşı kartı, gemi adamı pasaportu, liman giriş kartı, sertifikaları

 • Özel Nitelikli Kişisel Verisi

Sağlık Vize Bitiş Tarihi, Sendika/dernek/vakıf üyelikleri, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, adli sicil bilgileri, parmak izi, yüz tanıma, biyometrik fotoğraf, ıslak imza, din, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, muayene sonuçları, diğer sağlık verileri (kan, idrar, solunum fonksiyonu, işitme fonksiyon testleri ve bunlara ait raporlar ile aşı belgesi), sağlık vize belgesi

 • Görsel ve İşitsel Verisi

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları,

 • Diğer

Sigara ve alkol kullanım durumu, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, trafik cezası sorgulama sonucu, göz rengi, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, başka şehirde veya DÜZGİT GRUP firmasında görev alabilme, seyahat edebilirlik, çalışan günlük aktivite verileri DÜZGİT GEMİ kişisel verilerinizi; iş akdinin kurulması sırasında ve sözleşmenin devamı süresince tarafınızdan, referansınızdan, hukuki mercilerden veya üçüncü kişilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplamaktadır

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Yukarıda sayılmış olunan kişisel verileriniz KVKK 5/2-f maddesi kapsamında kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına bağlı şekilde ve/veya DÜZGİT GEMİ meşru menfaatleri doğrultusunda toplamakta ve işlenmektedir. Bunun yanında mevzuatın gerekli haller dışında, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler gibi özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

KVKK 5. Maddesinde belirtilen şartlar uyarınca;

 • Kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenemez.

 • Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

  a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

  b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu

  c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

  d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

  f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

  g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İlgili maddeler gereğince, açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. Maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 • İş sözleşmesinin ifasını sağlamak amacıyla, özellikle;

  a) Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması

  b) Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması

  c) Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması

  d) Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

 • İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

  a) Personel özlük dosyasının oluşturulması

  b) SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması

  c) Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması

  d) Çalışanların işe giriş çıkış kayıtlarının kontrolü için kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin yapılması, parmak izinin alınması, güvenlik amacıyla kamera kayıtlarının yapılması

  e) İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması

  f) İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması

  g) İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması

  h) Mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak

  i) Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

 • DÜZGİT GEMİ içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

  a) İşyeri giriş çıkış kontrolü, giriş kapısı, danışma, koridor ve odalarda kamera ile görüntüleme

 • Müşteri sözleşmelerinin ifasından ve DÜZGİT GEMİ başarı hedefleri ve tanıtım faaliyetlerinden doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

  a) Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması çalışma ve anketleri

  b) Hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi

  c) DÜZGİT GEMİ faaliyetlerinin tanıtım ve haber yayımlanması faaliyetlerinde bulunulması

 • DÜZGİT GEMİ yönetimi, işin yürütülmesi, politikaların uygulanması amacıyla, özellikle;

  a) DÜZGİT GEMİ çalışanlarının çalışmalarının takibi ve raporlanması

  b) Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması

  c) DÜZGİT GEMİ faaliyetlerinin tanıtım ve haber yayımlanması faaliyetlerinde bulunulması

  d) Çalışan DÜZGİT GEMİ Şirketleri içerisinde görev alabilir ve görevi ile ilgili verilerin paylaşılması

  e) İş faaliyetlerine uygun yazılım programları ile insan kaynakları uygulama yazılımlarına çalışan verilerinin girilerek çalışan sayfasının oluşturulması, mevcut verilerin güncellenmesi

  f)Çalışanlarla iletişimin sağlanması

  g) Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi

  h) İş faaliyetlerine uygun yazılım programları ile insan kaynakları uygulama yazılımlarına çalışan verilerinin girilerek çalışan sayfasının oluşturulması, mevcut verilerin güncellenmesi

  i) Çalışanlarla iletişimin sağlanması

  j) Çalışan DÜZGİT GEMİ Şirketleri içerisinde görev alabilir ve görevi ile ilgili verilerin paylaşılması

  k) Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması

  l) Kartvizit basımının sağlanması

  m) Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması

  n) Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için DÜZGİT GEMİ aracı kullanımının takip edilmesi

  o) Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması

  q) Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi

  p) Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması

  r) Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması

  s) Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması

  t) Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması

  u) Kalite kontrolün sağlanması

  w) Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması

  x) Memnuniyet anketi analizi yapılması

amaçlarıyla, İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türkiye Ticaret ve Borsaları Birliği, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

▪ Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile Logo muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

▪ Gemi Adamlarının insan kaynaklarına yönelik işlemlerin yürütülmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile (firma ismi yazılabilir) uygulama programına işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

▪ Gemi Yönetim Sistemine yönelik işlemlerin yürütülmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile (firma ismi yazılabilir, örnek duzgit.noozlesoft.com) uygulama programına işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

▪ DÜZGİT GEMİ tarafından yürütülen faaliyetlerinin, işlemlerin yürütülmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile (firma ismi yazılabilir, örnek vtek) uygulama programına işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

▪ Bilgi Yönetim Sistemleri için hizmet alımı yapılan (firma ismi yazılabilir) bilgi teknolojileri firmasına çalışanın iş e-postasının oluşturulması, e-posta, e-mobil ve uygulama yazılımlarının yedeklerinin alınmakta, sayısal arşiv saklanmaktadır.

▪ Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması için (firma ismi yazılabilir) anlaşmalı Banka’ya aktarılmaktadır.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

▪ Yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız

(firma/danışman ismi yazılabilir) danışmanlık firmaları ve (firma ismi yazılabilir, örnek kariyer.net ve wwwduzgit.maritimetrainer.com) özel istihdam büroları ile paylaşabiliyoruz.

▪ Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için anlaşmalı (firma ismi yazılabilir) işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.

▪ İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yükümlülüklerini yerine getirmek için anlaşmalı (firma/danışman ismi yazılabilir) iş sağlığı ve güvenliği firması ile paylaşabiliyoruz.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve/veya bağlı Liman Müdürlükleri, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı Müdürlükler, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Deniz Polisi Pasaport Kontrol Birimi, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü kanunları ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

▪ Hizmetin ve işin yerine getirilebilmesi için Gemi Acenteleri özellikle çalıştığımız (firma ismi yazılabilir) Gemi Acenteleri ile paylaşabiliyoruz.

▪ Hizmetin sunulması için yıllık Liman Daimi Giriş Kartı alınması için (firma ismi yazılabilir) Liman İşletmeci Firmaları ile paylaşıyoruz.

▪ Gümrük Kartı ve Gemi Adamı Kartı alınması için İMEAK Deniz Ticaret Odası ile paylaşıyoruz.

DÜZGİT GEMİ içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

▪ İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için anlaşmalı (firma ismi yazılabilir) işyeri güvenlik firmasına, İdari İşler Birimi ile İnsan Kaynakları Birimi yönetimine aktarabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

▪ Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

DÜZGİT GEMİ yönetimi, işin yürütülmesi, DÜZGİT GEMİ politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

▪ DÜZGİT GEMİ veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için çalıştığımız (firma ismi yazılabilir) e-arşiv firmalarına aktarabiliyoruz.

▪ Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, konaklama, araç tedariki, haber, istatistik çalışmaları, organizasyon, anket, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konularda çalıştığımız firmalara aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz, vize işlemleri aşamasında, yurt dışı seyahatlerinde, seyahat organizasyonunun sağlanması için yurt dışındaki organizasyon firmaları ile mevzuata uygun güvenlik tedbirlerini almış olmaları koşuluyla paylaşılabilmektedir.

Uluslararası antlaşmalar gereği, Gemi Adamlarını gemide çalıştıkları ve uluslararası seferde oldukları zaman kişisel verilerini, pasaport, vize, gemi adamı pasaportu, aşı kartları ve formlar aracılığıyla ile ilgili ülkelerin Liman Müdürlükleri, Pasaport Kontrol Birimleri, Gemi Acenteleri ve Sağlık Birimleri ile paylaşmaktadırlar.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Çalışma süresi boyunca hakkınızda toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, özlük dosyasına aktarılacak ve özlük bilgileri kapsamındaki saklama sürelerine tabi olarak iş akdinin sona ermesinden sonra 10 (on) yıl süre ile saklanacaktır.

Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen sürelerde işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

Buna ek olarak DÜZGİT GEMİ ile diğer taraflar arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere (mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca) kişisel verileriniz saklanabilecektir.

Süre bitiminden sonra kişisel verileriniz DÜZGİT GEMİ tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir

Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel veri işleyip işlenmediğini öğrenme,

▪ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

▪ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

▪ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

▪ Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

▪ Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

▪ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

▪ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi yukarıda da sayıldığı üzere, birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

Bu hakların kullanımı sırasında söz konusu verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişi (Veri Sorumlusu) DÜZGİT GEMİ tüzel kişiliğidir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.duzgit.com ve/veya shipyard@duzgit.com adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Forumu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız, Veri Sorumlusu tarafından incelenip, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. DÜZGİT GEMİ tarafından taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin DÜZGİT GEMİ tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde DÜZGİT GEMİ tarafından sunulan hizmetler ve işleyişinden tam olarak faydalanamayabilir. Bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluk ise veri sahibinin olacaktır. DÜZGİT GEMİ bu nedenle oluşacak veri sahibinin her türlü zarar veya ziyanından dolayı hiçbir sorumluluk üstelenmeyecektir.

ÇALIŞANLARA YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AÇIK RIZA BEYANI

DÜZGİT GEMİ İnşa Sanayi A.Ş. (Bundan böyle kısaca “DÜZGİT GEMİ” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde;

Çalışan adayı sıfatı ile DÜZGİT GEMİ ile paylaştığım:

 • Kimlik Verisi

Ad, soyad, (evlenmeden) önceki soyad, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, doğum yeri, cinsiyeti, medeni hali, uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, geçerlilik süresi, fotoğraf, imza, veren makam bilgisi, belge no, lisans no, sınıfı

 • İletişim Verisi

Şirket içi iletişim bilgileri (dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi, kurumsal cep telefonu, kurumsal kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)), işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları

 • Aile ve Yakını Verisi

Çocuk sayısı, bakmakla yükümlü kişi bilgileri, acil durumda ulaşılacak yakınlarının bilgileri (adı, soyadı, telefon numarası, cep telefonu numarası, e-postası, adresi), aile bireylerinin (eş, anne, baba, çocuklar ve kardeşler) adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, işyeri/meslek/unvan, eğitim durumu, telefon numarası, cep telefonu numarası, e-postası, adresi, doğum tarihi, uyruk, seri no, aile sıra no, cilt no, kayıt no, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe/köy/mahalle, verildiği yer, veriliş sebebi, veriliş tarihi, mensup olunan din bilgisi, kan grubu bilgisi, imza, veren makam

 • Finansal Verisi

Finansal ve maaş detayları, çalışma gün sayısı, izin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, aylık toplam mesaisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, özel sağlık sigortası tutarı, banka hesap cüzdanı, IBAN, Asgari Geçim İndirimi bilgisi, BES kesintisi, Sendika kesintisi, Findeks verisi

 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verisi

İşe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, çalışma geçmişi, işveren ismi, referans verisi (adı ve soyadı, telefon numarası, cep telefonu, unvanı, e-posta adresi), eğitim bilgileri (diploma ve sertifikalar), profesyonel yetkinlikler, çalışma izin belgesi, askerlik durum belgesi, bilgisayar kullanım bilgisi ve seviyesi, eğitim/kurs/seminer/sertifika bilgileri, firma içi ve dışında yapılmış yazılı/sözlü sınav bilgileri, mülakat notları, yabancı dil bilgisi ve seviyesi, aldığı ödül/başarı bilgileri, performans değerlendirme raporları, atama/terfi/nakil bilgisi, yazılı savunma ve disiplin cezası bilgileri, işe giriş belgesi kayıtları, şirkete ait sistemler/ekipmanlara erişim için aldığı kullanıcı adı ve parola, IP adresi, internet erişim logları, giriş çıkış logları, çalıştığı projeler, iş seyahati bilgileri, şirket yetkilisi/vekili/çalışanı/stajyeri sıfatı ile aldığı yetki ve diğer sorumluluklar, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon, yabancı uyruklu çalışan olarak verdiği bilgiler (çalışma izni muafiyet teyit belgesi, çalışma vizesi, oturma izin belgesi), BES’den çıkış izni, pasaport, vizeler, aşı kartı, gemi adamı pasaportu, liman giriş kartı, sertifikaları

 • Özel Nitelikli Kişisel Verisi

Sağlık Vize Bitiş Tarihi, Sendika/dernek/vakıf üyelikleri, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, adli sicil bilgileri, parmak izi, yüz tanıma, biyometrik fotoğraf, ıslak imza, din, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, muayene sonuçları, diğer sağlık verileri (kan, idrar, solunum fonksiyonu, işitme fonksiyon testleri ve bunlara ait raporlar ile aşı belgesi), sağlık vize belgesi

 • Görsel ve İşitsel Verisi

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları,

 • Diğer

Sigara ve alkol kullanım durumu, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, trafik cezası sorgulama sonucu, ayakkabı numarası, göz rengi, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, başka şehirde veya DÜZGİT GEMİ firmalarında görev alabilme, seyahat edebilirlik, çalışan günlük aktivite verileri

gibi özel nitelikli olan kişisel verilerimin, işe alım ve yerleştirme, işten ayrılma, yeni personel talebi, şirkete girişçıkış takibi, izin hesaplama, izin talebi, avans talebi, avans işlemleri, mesai bildirimi, özlük dosyalama, özlük hakları (ücret ve yan haklar) hesaplama, maaş ödeme, kıdem ve ihbar ücreti hesaplama, ödüllendirme, erişim talebi (veri, lokasyon, sistem),erişim yetkilendirme, iş sağlığı ve iş güvenliği takibi, eğitim talep ve değerlendirme, eğitim faaliyeti, eğitim planı, tanıtım faaliyetleri, DÜZGİT GEMİ haberleri, terfi-atama-nakil ve geçici görevlendirme, pozisyon ve unvan tanımlarının oluşturulması, performans değerlendirme, sağlık hizmeti verilmesi ve takibi, yemek hizmeti, kartvizit tanımlama, bilgi güvenliği, bilgi işlem kayıt, bilgi teknolojileri destek hizmeti verilmesi, sistem kullanıcı tanımlama, kişiye ait işlem verilerinin şirket sistemlerine girişi, şirket bilgisayarı üzerinden yapılmış internet erişim kayıtlarının (loglarının) takibi, disiplin prosedürü işlemleri, araba kullanmaya ehil olduğuma, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda; İşkur, kolluk kuvvetleri, mahkeme, iş kazası yasal bildirimlerinin yapılması, kurum içi duyuru, iç denetim, bakım onarım faaliyetleri, iş seyahati ve konaklama takip, iş masrafı bildirimi, aylık yakıt kullanım bildirimi, fatura/makbuz takibi, fatura ve irsaliye hazırlanması, satın alma talebi, sevkiyat işlemleri, merkezi kontrol, inceleme ve soruşturma faaliyetleri, işyeri güvenliği için parmakizi ile giriş-çıkış kontrolü, kamera kaydı, vekâletname verilmesi, acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması, memnuniyet anketi analizi yapılması, kutlama amaçlı iletişimin sağlanması, çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması, kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin, servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması, toplantılarda ses ve görüntü kaydı, DÜZGİT GEMİ yönetim, işin yürütülmesi, politikaların uygulanması amacıyla DÜZGİT GEMİ tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Aydınlatma Metni kapsamında herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin, DÜZGİT GEMİ tarafından toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması, yurt içindeki ve yurtdışındaki ilgili üçüncü taraflarla, yetkili kamu kurum ve kuruluş aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

ÇALIŞANLARININ AİLE ÜYELERİ/YAKINLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE İŞLENMESİ HAKKINDA MUVAFAKATNAME

İşbu beyan ve muvafakatname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun Kapsamında DÜZGİT GEMİ İnşa San. A.Ş. (Bundan böyle kısaca “DÜZGİT GEMİ” olarak anılacaktır.). “Veri Sorumlusu” sıfatı ile hazırladığı Aydınlatma Metni Dokümanı ve Açık Rıza beyanı ile DÜZGİT GEMİ ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

 • MUVAFAKATNAME

DÜZGİT GEMİ tarafından usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği veya iletmiş olduğum AİLE ÜYELERİME/YAKINLARIMA AİT KİŞİSEL VERİLERİN; "Aydınlatma Metni” kapsamında işlenmesi hususunda Veri Sahibi AİLE ÜYELERİ/YAKINLARIMIN kişisel verilerini kendilerinin açık rızasını alarak sizinle paylaşmakta olduğumu, bu kapsamda veri sahibi olan AİLE ÜYELERİ/YAKINLARIMIN muvafakatinin bulunduğuna “bizzat şahit olduğumu” kabul ve beyan ederim.

ÇALIŞANLARININ REFERANS OLAN ŞAHSA AİT KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE İŞLENMESİ HAKKINDA MUVAFAKATNAME

İşbu beyan ve muvafakatname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun Kapsamında DÜZGİT GEMİ İnşa Sanayi A.Ş. (Bundan böyle kısaca “DÜZGİT GEMİ” olarak anılacaktır.). “Veri Sorumlusu” sıfatı ile hazırladığı Aydınlatma Metni Dokümanı ve Açık Rıza beyanı ile DÜZGİT GEMİ ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

 • MUVAFAKATNAME

DÜZGİT GEMİ tarafından usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği veya iletmiş olduğum “Referans olan Şahsa ait KİŞİSEL VERİLERİN; "Aydınlatma Metni” kapsamında işlenmesi hususunda “Referans olan Veri Sahibi ŞAHSIN” kişisel verilerini kendilerinin açık rızasını alarak sizinle paylaşmakta olduğumu, bu kapsamda veri sahibi olan Referans olan Şahsın muvafakatinin bulunduğuna “bizzat şahit olduğumu” kabul ve beyan ederim.

Diğer politikalarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.